REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY STAŁEGO KLIENTA
W DELIKATESACH "AWAK" SP. Z O.O.


§ 1

WARUNKI OGÓLNE

 1. Karta stałego klienta (zwana dalej KARTĄ) jest kartą przeznaczoną dla wszystkich podmiotów deklarujących chęć dokonywania zakupów w sklepach należących do sieci DELIKATESÓW "AWAK" Sp. z o.o.(zwanych dalej SIECIĄ) i uprawnia jej posiadacza do dokonywania zakupów po cenach promocyjnych.
 2. Posiadaczami KARTY mogą zostać następujące podmioty:
  1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat;
  2. osoba prawna;
  3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

§ 2

WARUNKI UZYSKANIA KARTY

 1. Formularze wniosków o wydanie KARTY są dostępne w każdym sklepie należącym do SIECI.
 2. Klient ubiegający się o wydanie KARTY będzie zobowiązany podać we wniosku swoje dane osobowe, przy jednoczesnym wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów marketingowych w bazie danych SIECI, a także wyrazić zgodę na objęcie go postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. KARTA wydawana jest klientowi w miejscu złożenia wniosku.

§ 3
PROMOCJE I UPUSTY

 1. Posiadacz KARTY ma prawo do dokonywania zakupów z uwzględnieniem upustów cenowych w następującej wysokości:
  1. każdy posiadacz KARTY uprawniony jest do dokonywania zakupów z upustem w wysokości 1% wartości transakcji bez względu na jej wartość;
  2. w przypadku, gdy wartość nabytych przez posiadacza KARTY towarów w sklepach należących do SIECI, nie wliczając w to transakcji bieżącej, przekroczy łącznie kwotę 300 (trzystu) złotych w okresie trzydziestu dni poprzedzających bezpośrednio dzień zakupu - upust udzielony posiadaczowi KARTY wynosi 2% wartości transakcji;
  3.  w przypadku, gdy wartość nabytych przez posiadacza KARTY towarów w sklepach należących do SIECI, nie wliczając w to transakcji bieżącej, przekroczy łącznie kwotę 600 (sześciuset) złotych w okresie trzydziestu dni poprzedzających bezpośrednio dzień zakupu - upust udzielony posiadaczowi KARTY wynosi 3% wartości transakcji.
  4. w przypadku, gdy wartość nabytych przez posiadacza KARTY towarów w sklepach należących do SIECI, nie wliczając w to transakcji bieżącej, przekroczy łącznie kwotę 1500 (tysiąca pięciuset) złotych w okresie trzydziestu dni poprzedzających bezpośrednio dzień zakupu - upust udzielony posiadaczowi KARTY wynosi 5% wartości transakcji.
 2. Upusty cenowe NIE OBEJMUJĄ wyrobów tytoniowych.
 3. Pod pojęciem towarów rozumie się wszystkie artykuły sprzedawane w placówkach sieci z wyłączeniem wyrobów tytoniowych.
 4. Pod pojęciem wartości transakcji rozumie się cenę detaliczną netto zakupionych towarów.
 5. Wartości transakcji dokonanych w różnych punktach sprzedaży należących do SIECI sumują się.
 6. SIEĆ zastrzega sobie prawo wprowadzania dodatkowych promocji i upustów dla posiadaczy KARTY.

§ 4
ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY

 1. KARTA nie jest kartą płatniczą.
 2. Karta jest ważna i uprawnia do dokonywania zakupów z uwzględnieniem promocji i upustów we wszystkich sklepach SIECI.
 3. Łączenie upustów i promocji z kilku KART w trakcie jednej transakcji jest niedopuszczalne.
 4. KARTĄ może posługiwać się wyłącznie osoba, której została ona wydana na zasadach określonych w § 2. KARTA nie może być zbyta ani udostępniona przez posiadacza innemu podmiotowi. Jednakże posiadacz KARTY może wystąpić z wnioskiem o wydanie dodatkowej, bliźniaczej KARTY z takim samym numerem konta w bazie danych danego sklepu SIECI, dla pełnoletniego członka rodziny.
 5. W przypadku zniszczenia KARTY, jej zaginięcia, kradzieży lub utraty w inny sposób, klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższą placówkę SIECI. W takim przypadku klient ma prawo otrzymać nową KARTĘ, pod warunkiem złożenia kolejnego wniosku.
 6. W każdym przypadku posiadacz KARTY może zostać poproszony o przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu zdeterminowania jego tytułu do posługiwania się KARTĄ.
 7. Pracownik SIECI ma prawo do zatrzymania KARTY do wyjaśnienie w przypadku posługiwania się KARTĄ przez osoby nieuprawnione.

§ 5
ZRZECZENIE SIĘ KARTY

 1. KLIENT może w każdym czasie, bez podawania przyczyny zrzec się KARTY, składając w tym celu odpowiednie oświadczenie pracownikowi SIECI w placówce handlowej SIECI, która wydała KARTĘ.
 2. W przypadku zrzeczenia się KARTY, wszystkie wiążące się z KARTĄ prawa wygasają.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SIEĆ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zasad określonych w niniejszym regulaminie, w każdym czasie, bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania istotnych zmian niniejszego Regulaminu, które będą miały wpływ na zasady korzystania z KARTY, SIEĆ ogłosi te zmiany poprzez wywieszenie ich w placówce wydającej KARTĘ oraz na stronach internetowych spółki.


DELIKATESY "AWAK" Sp. z o.o.